Please wait...

 phone-icon  080 6608 4444

Toll Plazas in West Bengal and their fees

# Name NH Stretch
1 Chakseherdi (Gajol) Bagsarai NH-34 Farakka - Raiganj (Km 295.000 - Km 398.000)
2 Lakshmipur NH-34 Farakka - Raiganj (Km 295.000 - Km 398.000)
3 Guabari NH-31C Salsalabari - Assam Bengal Border (Km 228.000 - Km 254.500)
4 Gopgram (Shibpur) NH-34 Baharampore - Farakka (Km 191.416 To Km 294.684)
5 Kishorpur (Chandermore) NH-34 Baharampore - Farakka (Km 191.416 To Km 294.684)
6 Manavasi NH-67 Trichy - Karur
7 Thirupparaithurai NH-81 Trichy - Karur
8 Beliyad NH-2 Barwa Adda - Panagarh
9 Surjapur NH-31 Dalkhola - Islampur (Km 447.00 - Km 498.970)
10 Jaladhulagori (Dhulagarh) NH-6 Dhankuni - Kharagpur
11 Dankuni NH-2 Palsit - Dhankuni (Km 587.853 - Km 651.602)
12 Nivedita Setu NH-2 Second Vivekananda Bridge & Approach
13 Palsit NH-2 Panagarh - Palsit (Km 520.103 - Km 587.853)
14 Sonapetya NH-41 Kolaghat - Haldia (Km 0.500 - Km 52.700)
15 Debra NH-6 Dhankuni - Kharagpur
16 Paschim Madati NH-31 Sonapur - Ghoshpukur (Km 551.000 - Km 507.000)
17 Velanchettiyur NH-44 Karur Bypass - Dindigul Bypass
18 Rasampalayan NH-44 Nammakal - Karur